Posts

Showing posts from March, 2016

Ubuntu how to remove all docker images / containers

Two commands:

Remove all images:sudo docker rmi `sudo docker images -q`

Remove all containers:sudo docker rm `sudo docker ps -aq`

秘傳跌打方

蒿本錢半麥冬二錢藕節三錢京子一錢生地四錢元參三錢甘草一錢桔梗二錢白芷二錢辛夷一錢菊花錢半菖蒲錢半枳殻二錢川芎二錢麝香一分**紅花錢半桃仁錢半香附三錢川蓮五分大王錢半珍末分半朱苓二錢澤瀉三錢黃柏錢半枝子二錢車前錢半木通二錢羚羊五分膠珠二錢柿蒂三錢桔紅錢半貝母錢半續斷三錢烏藥二錢杞子二錢杜仲三錢桂枝錢半細辛錢半川木瓜三錢牛七二錢碎補三錢陳皮一錢五加皮三錢法半夏錢半蒼耳子錢半瓜蔞仁三錢北芥子錢半枇杷葉三錢葶藶子二錢牛榜(膀)子二錢 全部藥材研成末混合(藥粉)用密封存器載好放陰涼處
每二兩藥粉用三蒸米酒一斤浸泡三天可用,愈久愈好。
以上材料可浸五支。